Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Silicium maakt van planten een rots

Silicium wordt soms toegedicht een element te zijn waar de plant zonder kan. Toch groeien sommige gewassen onder invloed van silicium veel beter en zijn zij beter bestand tegen sommige plantenziekten. Dit komt omdat silicium voor stevige celwanden zorgt. Silicium beperkt het waterverlies in planten en vertraagt schimmel infecties. Wanneer in planten grote hoeveelheden silicium worden geabsorbeerd vormen zich intercellulaire ophopingen van opaal. Rozen, rijst, sla, riet, bamboe en komkommerachtigen blijken het meest te profiteren van een goede siliciumvoorziening. Alleen aardbeien lijken tot dusverre negatief te reageren. De kwaliteit van de aardbeien en de opbrengst daalt. Het mengen van rijstkaf door potgrond verhoogt de siliciumopname. Silicium heeft normaliter een positief effect op de fosfaatopname.

In ons laboratorium worden in de vruchtbaarheidsanalyse twee fracties silicium geanalyseerd. Ten eerste het oplosbaar silicium dat gemakkelijk wordt opgenomen, de tweede analyse bevat ook dat gedeelte van het silicium dat aan gronddeeltjes is gebonden en dat wel door uitwisseling met uitscheidingsstoffen van wortels kan worden bereikt door een plant. Voor de beoordeling van het gehalte aan silicium wordt verwezen naar de analyselijst. Ongeveer 80% van de uitslagen van het gemakkelijk opneembaar silicium ligt tussen de 5 en 60 mg/kg grond, er zijn uitschieters tot enkele honderden mg Si per kg grond. Tachtig procent van de uitwisselbaar silicium uitslagen ligt tussen 50 en 250 mg Si per kg grond met uitschieters tot 2000 mg Si per kg grond. De waarden variëren sterk tussen de grondmonsters. Ook de verhouding tussen opneembaar en uitwisselbaar silicium varieert sterk onder invloed van microbiologische en chemische processen in de bodem. Er is een trend dat zandgronden in de regel vaak iets minder silicium bevatten dan kleigronden. In zandgronden bestaat een belangrijk deel van het bodemmateriaal uit het mineraal kwarts en andere siliciumhoudende mineralen. Bij kleigronden is verhoudingsgewijs wat meer van het silicium in aluminiumsilicaten opgesloten.  Het totaalgehalte aan silicium in de bodem varieert globaal tussen 20 en 40% (als Si). Een klein deel daarvan is voor de plant bereikbaar, het zijn juist deze opneembare gehaltes die in onze standaard bodemvruchtbaarheidsanalyse geanalyseerd worden. Op verzoek bepalen wij desgewenst ook het absolute totaalgehalte silicium (en andere elementen) in monsters. 

 

Silicium  in het kort:

Chemisch symbool

: Si
Te laag gehalte : minder stevige gewassen, maar geen echte gebreksverschijnselen
Te hoog gehalte : kan spoorelementen zoals ijzer, mangaan en zink vastleggen
Meststoffen : waterglas, rijstkaf, sommige kleimineralen, horti-silica (kaliumsilicaat)

 

Interactie van silicium met andere elementen

Oplosbaar silicium heeft chemisch gezien enige overeenkomsten met die van fosfaat. Wanneer fosfaatfixatie optreedt kunnen silicaten in de bodem een deel van de fixatie van het fosfaat voorkomen door een binding aan te gaan met die elementen die anders een binding (fixatie) zouden zijn aangegaan met fosfaat. In de plant kan silicium de toxiciteit van aluminium in de plant verminderen. In rijst wordt arsenicum en germanium toxiciteit opgeheven dan wel verminderd door silicium. Oplosbaar silicium stimuleert de groei van gewassen. Deze groeiverbetering wordt in verband gebracht met de verbeterde fosfaat en molybdaat opname door planten. Ook wordt in de plant het mangaan sneller door de plant verdeeld. Dit laatste verlaagt de schadedrempel door mangaanovermaat in gewassen, maar ook tekorten worden minder snel voelbaar. Ook het effect van bladbemesting wordt er door verbeterd.

Silicium in gewassen

Silicium komt in vrijwel alle gewassen voor. De variatie tussen gewassen onderling is erg groot, tot meer dan 100 maal. Klaver is een van de gewassen met de laagste siliciumopname, de plant kan het silicium blokkeren in de wortels. Het gehalte van silicium varieert in klaver van 0,04 tot 0,13% in de droge stof. In luzerne bedraagt het Si gehalte van 0,1 tot 0,2%, in gras komt 0,3 tot 1,2% Si voor. Rijstplanten kunnen tot ongeveer 10% silicium accumuleren. Veel gewassen laten haast onbeperkte hoeveelheden silicium toe, afhankelijk van de bodemoplossing.

Meer over silicium

Silicium is in hoeveelheid het meest voorkomende element van de aardkorst. Het is ook het meest stabiele electropositieve element, maar onder speciale condities kan het worden opgelost en in daardoor in beweging komen, maar het beweegt meestal in zijn colloïdale fase. Het minerale deel van zand bestaat voor het grootste deel uit kwarts (SiO2), indien u een zandgrond onder een microscoop legt dan ziet u de grillig gevormde, vaak afgeronde kwartkristalletjes soms 'vervuild' met een bruine ijzerkleur in het kristal. Klei bestaat uit verschillende soorten aluminiumsilicaten. Silicium komt ook voor in de niet kristallijne vorm: opaal. Van opaal wordt vermoed dat deze een biologische oorsprong heeft.

Laatst gewijzigd: 29/07/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab