Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Natrium in bodem en plant

 

Natrium  in het kort:

Chemisch symbool

Na; in meststoffen aangeduid met Na2O (natriumoxide of natron)
Te laag gehalte alleen voor sommige groenten relevant en bij groenvoorziening weinig voorkomende  zoutminnende gewassen
Te hoog gehalte

slechte groei, uitval

Meststoffen

landbouwzout (50%), keukenzout (plm 50%), chilisalpeter (35%) en organische mest (minder dan 1%)

Natrium is vooral belangrijk voor rode (en andere) bieten, knolselderij en pompoenen. Op klei- en zavelgronden wordt voldoende natrium toegediend met de normale gift stalmest. Op zandgrond is dit in mindere mate het geval omdat natrium daar eerder uitspoelt. Natrium zit in landbouwzout, chilisalpeter en keukenzout. Bij de beoordeling “laag” en “zeer laag” is bij bovengenoemde gewassen een extra gift in de vorm van bovengenoemde geconcentreerde meststoffen gewenst. In borders, plantsoenen, gazons en sportvelden is een laag natrium niet relevant. Alleen een te hoog natrium wil hier wel eens een probleem zijn.

Verder is ook het natriumgehalte (zout) ruim hetgeen ook voor matige groei zorgt. De oorzaak is waarschijnlijk dat uit de ondergrond grondwater omhoog komt en daar verdampt. Het zout blijft dan achter in de bodem. Op den duur wordt dit dan een teveel waardoor de plantengroei door osmoseproblemen achter kan blijven.

Het is te verhelpen door schoon (zoutarm) water in grote hoeveelheden op deze grond te beregenen/ sproeien. Bijvoorbeeld 100-125 mm. Door hierna elk jaar wat ruim water te geven kan getracht worden een evenwicht te bereiken. Probleem daarbij is echter dat het zuurstofvermogen dermate slecht is dat de grond een dergelijke behandeling slecht kan verdragen. De eventueel nog levende beplanting kan dan verder onder druk komen.

Het is dan ook lastig deze situatie ten goede te keren, temeer omdat het zuurstofvermogen niet in een jaar of korter is te verbeteren.

In ieder geval kan worden gestreefd om de grondwaterstand te verlagen wanneer deze hoger staat dan 100 cm minus maaiveld. Dit is niet overal ten volle realiseerbaar. Het extra water geven op bijvoorbeeld een grondwaterstand van plm 40-60 cm minus maaiveld is weinig zinvol.

Laatst gewijzigd: 29/07/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab