Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

bodemleven screeningen microfauna en mesofauna

1.   Korte inleiding:

Er is de microfaunascreening (187,-) en de mesofaunascreening (149,-)    veelal worden deze onderzoeken vooral ingezet bij projecten als:

  • weidevogels (de grootste bodemdiertjes, zie onderaan) zijn voeder voor de jonge weidevogels
  • wetenschappelijk onderzoek naar bodemleven in natuur en agrarisch bedrijfssystemen
  • praktijkonderzoek t.b.v. meten van effecten van maatregelen en bodemverbeteraars.
  • als nul situatie onderzoek voor praktijkbedrijven, welke dan na verloop van tijd weer opnieuw wordt gemeten.
  • meten van invloed van verontreinigende stoffen.
  • vaststellen van biodiversiteit in de bodem

Ecosysteem / diversiteit
Het is met de huidige stand van techniek onmogelijk alle micro-organismen uit de bodem op naam te brengen. Het zijn er teveel en een groot gedeelte ervan heeft zelfs nog geen naam. Door deze bodemleven-screening worden veel organismen geïdentificeerd die een onderdeel zijn van een veel uitgebreider ecosysteem. Elk bodemdier heeft weer zijn eigen bacteriën en schimmels die samenhangen met zijn leefwijze. Naarmate het aantal in deze analyse aangetroffen soorten groter is, zijn ook meer ecosysteempjes rond die organismen aanwezig met de daarin bekende en onbekende organismen.

Gezonde evenwichten
Een gezonde bodem kent ook een redelijk evenwicht tussen de verschillende micro-organismen en mesofauna. Indien dat evenwicht ernstig is verstoord, of weinig soorten aanwezig zijn is er sprake van een ongezonde bodem. Uiteraard zijn er ook tijdelijke pieken in de aanwezigheid van bodemleven. Deze hebben vaak te maken met het in de bodem brengen van groenbemesters en organische mest.

Aantallen diertjes:
De hoeveelheid aangetroffen bodemdieren is een momentopname, de aantallen kunnen binnen een seizoen iets veranderen. Wanneer er eerst 800 van een bepaalde soort worden aangetroffen en een half jaar later 600, wil dit absoluut niet zeggen dat er sprake is van een principiële achteruitgang.  De verhoudingen tussen jaarlijks genomen monsters in een zelfde periode zijn, wanneer er geen principiële zaken in bemesting of bodembewerking zijn veranderd, in principe vergelijkbaar. Het wordt weergegeven in aantallen per 100 gram veldvochtige grond bodemmateriaal. 

Mineralisatie
Verder geeft het aantal en soorten bodemdiertjes aan of er sprake is van een langzame, een normale, of juist zeer snelle mineralisatie. Dit is van belang om in te schatten hoe de nalevering uit de mineralisatie momenteel verloopt.

Advies
Een eventueel gewenst advies kan pas gegeven worden in combinatie met de uitgebreide bodemvruchtbaarheidsanalyse, maar ook het basis- plus bodemvruchtbaarheid geeft een goede aanvulling. Daarin zijn naast de microflora (of te wel bodem-planten) ook de chemische omstandigheden, zoals de zuurstofhuishouding geanalyseerd waarin dit bodemleven zich bevindt. Deze twee onderzoeken samen kunnen leiden tot een gefundeerde verbetering van bodemvruchtbaarheid. 

meer informatie is te vinden in de overzichtslijst van analyses, daar staan voorbeeldanalyses, monsternemingsinstructie en kan een meezendformulier worden aangemaakt.  www.eurolab.nl/analyses.htm

     Senior analist Ares Marfoglia van Koch Eurolab bezig met determinatie van soorten.

 

Laatst gewijzigd: 03/12/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab