Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Privacyverklaring

Koch – Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX te Deventer
+31 570 502010

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Koch - Eurolab verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van klanten:
•      Bedrijfsnaam
•      Bedrijfstype i.v.m. het afdragen van BTW
•      Voor- en achternaam,  contactpersonen
•      Adresgegevens
•      Telefoonnummers
•      E-mailadres
•      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
•      Gegevens over uw activiteiten op onze website
•      Bankrekeningnummer indien u gebruikt maak van een eenmalige of doorlopende automatische incasso.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is niet gebruikelijk dat minderjarigen gebruik maken van onze diensten, het kan echter voorkomen dat een minderjarige een monster voor onderzoek naar ons laboratorium verstuurt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eurolab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Koch - Eurolab verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•      Het administratief verwerken van uw opdracht.
•      Het uitvoeren van onze analyses op uw monsters.
•      Het aanmaken en verzenden van uw rapporten.
•      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
•      Het afhandelen van uw betaling.
•      Om uw rapporten te kunnen bewaren zodat u ze later nog kunt opvragen.
•      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
•      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
•      U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
•      Om goederen en diensten bij u af te leveren.
•      Koch - Eurolab verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens van klanten bewaren
Koch - Eurolab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
We zijn wettelijk verplicht om rapporten waaronder persoonsgegevens die zijn verzameld t.b.v. uitvoering van milieukundige onderzoeken betreffende asbest 40 jaar te bewaren.
De termijn voor ieder ander onderzoek dat door ons is uitgevoerd is minimaal 5 jaar. We bewaren deze gegevens omdat we op deze wijze desgewenst  rapporten en facturen kunnen naleveren, we hebben uw gegevens nodig om digitaal en op papier uw rapporten en andere documenten te kunnen zoeken en l te kunnen versturen. We krijgen regelmatig verzoeken om rapporten van onderzoeken die ruim 15 jaar geleden zijn uitgevoerd opnieuw te versturen. We zijn u graag van dienst bij dergelijke verzoeken indien de documenten nog digitaal in ons bezit zijn.
Indien u een gedateerd rapport wil aanvragen die we niet volledig is gedigitaliseerd  zullen er kosten mee gemoeid zijn, u kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen met een verzoek. Waarbij u duidelijk moet aantonen dat u de opdrachtgever bent, of een rechtsopvolger.

Delen van persoonsgegevens met derden
Koch - Eurolab verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Het komt voor dat wij gevraagd worden kopieën aan bijv. adviseurs, te sturen.  Hiervoor geeft u ons toestemming bijv bij het aanmaken van een digitale opdracht, dan wel zijn deze adressen reeds verbonden aan uw account.  Wilt u dit inzien of aanpassen, laat ons dat weten.  Met bedrijven die vanwege bijv.  IT services of boekhouding   gegevens van u verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koch - Eurolab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Koch - Eurolab gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in te perken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koch - Eurolab en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurolab.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koch - Eurolab wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw gegevens verwijderen (we dienen dan ook uw rapporten te verwijderen !!! )
Indien u ervoor kiest om ons te vragen uw gegevens te verwijderen betekent dit dat we ook de reeds verzonden rapporten dienen te verwijderen. Het zal dat niet meer mogelijk zijn om uw rapporten op te vragen indien ze niet meer in uw bezit zijn.
In geval van asbest onderzoeken die door ons zijn uitgevoerd is het niet mogelijk om uw gegevens te volledig te verwijderen, de reden hiervoor is dat we een wettelijke bewaarplicht hebben van 40 jaar. Een inperking is wel mogelijk, neem a.u.b. contact met ons op.

Het komt vaak voor dat we aanvragen krijgen om rapporten, facturen, opdrachten etc. (opnieuw) te versturen. We zijn uw hiermee graag van dienst, het is echter wel zo dat we enkel de documenten versturen per e-mail naar het e-mail adres dat op de originele opdracht is vermeld.
Indien we reeds genoemde documenten dienen op te sturen naar een voor ons onbekend contactpersoon zullen we dit naar de bij ons bekende opdrachtgever versturen. U zult dan de documenten bij de opdrachtgever dienen te verkrijgen.
Indien dit om een bepaalde reden onmogelijk blijkt dient u een bewijs/verklaring in te dienen waaruit blijkt dat we u de documenten mogen verzenden. Het kan een mogelijkheid zijn dat hier kosten aan verbonden zijn, neem contact met ons op voor informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koch - Eurolab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eurolab.nl of als dit passender is, d.m.v. een aangetekende brief.

 

Laatst gewijzigd: 30/11/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab