Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Compost

Over deze bladzijden met toelichting over meststoffen: Koch - Eurolab gebruikt in haar adviezen op basis van een bodemanalyse een uitgebreide keur aan meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen om de vruchtbaarheid ten opzichte van het beoogde doel te bereiken. We willen de afnemers van onze adviezen dan ook goed informeren over de achtergronden van de meststoffen. De informatie is bedoeld voor de professionele gebruiker, maar is ook bruikbaar voor anderen. Er is getracht om de informatie zo objectief mogelijk weer te geven. Producenten / wederverkopers hebben soms een andere mening, die vaak gestoeld is op commerciële oogmerken of afwijkende technische inzichten. Mocht u aanvullingen of suggesties dan wel vragen hierover hebben, dan kunt u deze verzenden per e-mail naar info@eurolab.nl 

Dossiergegevens van

Compost

Type meststof en eigenschappen

Compost is een meststof en bodemverbeteraar die naast organische stof ook alle hoofd- en spoorelementen bevat. De behoefte eraan zal niet altijd overeenkomen met die van de bodem. Bovendien is een deel van de belangrijkste hoofdvoedingsstoffen slechts beperkt beschikbaar. Door het verteren van de compost door het bodemleven komt gedurende vele jaren voedingsstoffen vrij. Er zijn globaal drie soorten compost:

GFT compost, deze is gemaakt van alles wat in groene kliko´s terecht komt. Deze compost bevat de meeste voedingsstoffen en zout.

Groencompost, deze is gemaakt van hoofdzakelijk hout en ander snoeiafval. Deze compost bevat verhoudingsgewijs minder voedingsstoffen. Deze compost heeft onze voorkeur bij inzet in de groenvoorziening en van deze compost is uitgegaan in het bemestingsadvies.

Beide worden gedurende meerdere weken tot enkele maanden op een composthoop, dan wel in een compostfabriek gemengd, van zuurstof voorzien, waarbij het materiaal zodanig verteert dat de oorspronkelijke componenten nauwelijks meer herkenbaar zijn.

Er zijn ook nog andere minder vaak voorkomende compostsoorten.

Bokashi compost wordt gemaakt door het toevoegen van vooral melkzuur bacteriën onder zuurstofarme condities. Deze compostering is in de regel minder heet, dan andere composteringen, waardoor minder stikstof wordt afgebroken.

Alternatieven voor compost

De organische stof kan bijvoorbeeld door tuinturf / potgrond toe te voegen.

De mineralen door andere meststoffen toe te passen zoals gedroogde koemest.

Vorm van het product

Algemeen bekend. Variërend van fijn gezeefd materiaal tot ongezeefd, met houtstukken / splinters tot 5 - 10 cm lang.

Dosering / gebruiksaanwijzing

Compost bevat veel organische stof die nog moet worden omgezet, er moet dan wel voldoende zuurstof voorhanden zijn. In bodemanalyse: een redelijk zuurstofvermogen. Niet rond plantenwortels / in plantgat toepassen.

Niet dieper dan 20-25 cm diep toepassen.

Gehalte aan mineralen

Soort meststof

% stikstof (N)

% fosfaat (P2O5)

% kalium (K2O)

% organische stof

GFT Compost

0.6 – 1.0

0.2

0.5 – 0.8

22 – 35 %

Groencompost

0.35 – 0.55

0.15- 0.2

0.35 – 0.7

18 – 50  %

Bokashi

variabel

variabel

variabel

variabel

Verontreinigingen

Compost kan zware metalen bevatten. Er is een wettelijk systeem waarbij iedere partij compost dient te worden bemonsterd en geanalyseerd. Dit is het BOOM Besluit. Compost die ver onder de normen voor compost uitkomt heet zeer schone compost. Deze compost bevat dus nog minder zware metalen.

Compost die iets te weinig organische stof bevat moet als `zwarte grond´ worden verkocht, deze is ook wel bruikbaar als in zekere zin iets verdunde compost, want er zit minder organische stof in.

Bijwerkingen / nadelen

Geen relevante nadelen bekend, behalve schade door aanbrengen compost in grond met een latente zuurstof stress (bodemanalyse). Bij hogere doses zoals bij reparatiebemestingen in de groenvoorziening kan sneller zuurstofgebrek in de bodem optreden wanneer de compost niet stabiel genoeg is (compostanalyse).

Contact met planten

Meestal niet schadelijk, het is echter beter plantcontact wat te vermijden. Of de compost die op de planten terecht komt er af te schudden met bijvoorbeeld een stok.

Compost moet echter niet in contact met plantenwortels worden gebracht door ze in een plantgat te verwerken. Dit levert zuurstofgebrek op en daardoor wordt de plant minder gezond.

Toegestaan in de biologische land- en tuinbouw

Compost is toegestaan in de biologische landbouw, echter dient een deel van de compost afkomstig te zijn van biologische herkomst, waaronder ook natuurterreinen vallen. Deze compost heeft een eko/keur.

Verkrijgbaarheid

NEDERLAND / BELGIE

Compost is zowel in zakken als in bulk verkrijgbaar. Uiteraard is het gebruik van bulk/compost goedkoper. Het is breed verkrijgbaar, composteerders zelf, tuincentra, groenvoorzieningbedrijven etc. bieden dit materiaal aan.

 

Prijs indicatie

Meststof

Per zak van 25 liter (tuincentrum)

Bulk 30 ton

GFT compost

2.00 – 3.00

5.00 – 20.00

Groencompost

2.00 – 3.00

10.00 – 55.00

Biologische compost

 

20.00 – 35.00

Zeer schone groencompost

   

Herkomst / fabricageproces

Is al min of meer beschreven.

Laatst gewijzigd: 01/12/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab