Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

LEVERINGSVOORWAARDEN KOCH - EUROLAB

Alle opdrachten worden aanvaard deze algemene voorwaarden. Op de punten waarin de offertetekst en deze leveringsvoorwaarden niet in voorzien wordt uitgegaan van de laatste versie van de RVOI. Hierin wordt de verhouding opdrachtgever met het laboratorium dan wel ingenieursbureau uitgebreid uiteengezet.

1. Aansprakelijkheid: Adviezen worden uitgebracht naar beste weten. Koch - Eurolab of namens Koch - Eurolab werkzame of te werk gestelde medewerkers; al dan niet rechtstreeks in loondienst van Koch - Eurolab is alleen aansprakelijk ten gevolge van ernstige nalatigheid of opzet. De aansprakelijkheid kan niet groter zijn dan de prijs welke voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, met een maximum van 5000,-. Iedere aansprakelijkheid vervalt na 3 maanden na de factuurdatum. Bij onduidelijkheid van het advies of onzekerheid over de uitvoering ervan dient met ons in contact te treden. Wij zijn niet aansprakelijk voor overschrijding van de uitvoeringstijden, evenmin garanderen wij een door de wederpartij beoogd resultaat. Indien opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke, tussentijdse rapportage ontvangt moet deze gezien worden als strikt vertrouwelijke, niet definitieve informatie. Er kunnen hieraan volstrekt geen (aansprakelijkheids-) rechten uit worden ontleend. Een definitieve rapportage bestaat uit een per e-mail aangeleverde, schriftelijke rapportage, waarin geen voorbehoud wordt gemaakt op het definitieve karakter van dat rapport. Rapportages gekenmerkt als conceptrapporten, voorlopige of tussentijdse rapportage, maar ook rapporten verstuurd via e-mail worden niet als definitieve rapportage beschouwd.

2. Bewaartermijn monsters: De normale bewaartermijn voor grond- , mest- en compostmonsters is, wanneer tenminste meer monstermateriaal is opgestuurd dan wordt verbruikt bij de analyses, minimaal 2 weken na inzenddatum. Voor overige monsters geldt geen bewaartermijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het verloren gaan van monsters en documentatiemateriaal. Voor sommige bepalingen hebben monsters slechts een beperkte bewaartermijn. Tegen eventuele meerkosten is een langere bewaartermijn overeen te komen.

3. De aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, behalve als een geldigheidstermijn wordt aangegeven. Wij zijn gerechtigd om vooraf (betalings)zekerheid te verlangen. Het is ons toegestaan de uitvoering van de opdracht in samenwerking met derden te realiseren, dan wel het werk uit te besteden aan derden.

4. Tussentijdse (beperkte) pakket wijzigingen zijn voorbehouden.

5. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze datum kunnen door ons worden verhoogd met rente- en incassokosten. De rentekosten bedragen 1 procent per (gedeelte) van een maand. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. Zolang de wederpartij jegens ons niet al zijn (financiële) verplichtingen volledig is nagekomen, blijven alle, ter uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken, rapporten, analyses en goederen e.d. in de meest ruime zin des woords ons onvervreemdbaar eigendom.

6. Klachten: Reclames op uitslagen die betrekking hebben op bodem- en mestmonsters dienen binnen 10 dagen na rapportagedatum schriftelijk aan de directie worden gemeld. Voor overige monsters, zoals bijvoorbeeld water- en gewasmonsters, geldt een termijn van 2 x 24 uur. Bij gebreke waarvan ieder recht op reclame vervalt (toelichting: de kosten voor nalopen van de klacht en het herstellen wordt na deze termijn namelijk verhoudingsgewijs meestal duurder). Eventuele heranalyses worden uitgevoerd op basis van gelijk, behalve schriftelijk anders overeengekomen. Dit betekent dat wanneer een door de klant gewenste heranalyse tot ongeveer hetzelfde resultaat leidt, deze heranalyse ook in rekening kan worden gebracht. Het tarief is dat van de losse analyse of het gehele analysepakket, of bij een beperkt onderdeel van een onderzoekspakket het geldende laboratorium uurtarief. Klachten over monsterneming die door ons is uitgevoerd dienen schriftelijk, per e-mail, uiterlijk binnen 24 uur na vertrek van de monsternemer te worden aangemeld, hierna vervalt ieder recht op reclame.

7. Tussentijdse beëindiging opdracht: Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de wederpartij zal hij ons honoreren naar de stand der werkzaamheden, vermeerderd met 15% van het nog niet uitgevoerde deel. Rapportage kan bij sommige pakketten echter alleen plaatsvinden na volledige analyse van dat pakket in verband met het rapportage automatiseringssysteem. Van sommige pakketten kunnen wel alle tot dan toe gerealiseerde analysegegevens zonder extra rapportagekosten worden doorgegeven.

8 Intellectueel eigendom / geheimhouding: Door ons verstrekte gegevens en/of vervaardigde stukken blijven ons intellectueel eigendom. Partijen zijn gehouden tot strikte geheimhouding van aan elkaar verschafte informatie.

9 Algemeen: Aanbiedingen zijn gedaan naar Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Deventer (kantongerecht) of Zutphen (rechtbank). Inkoopvoorwaarden door wederpartij worden enkel dan erkend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd in een door ons uitgebrachte offerte.

versie feb 2015

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab