Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Natuurlijke antimicrobiële activiteit in ruwvoeders

Wat zijn antimicrobiële stoffen?
Antimicrobiële stoffen kunnen micro-organismen afdoden of afremmen. Het is een grote groep van stoffen. Koch - Eurolab analyseert  door middel van een klassieke antibiotische activiteit meting de aanwezigheid van antimicrobiële stoffen in voeders*).
Kortgezegd:  De antimicrobiele stoffen kunnen in de pens de vertering van voeders verslechteren door afdoden van gunstige pens microben. De gebruikelijk in ruwvoeders aangetroffen antimicrobiële stoffen ontstaan voor een groot deel in de eerste 6 weken na aanleg van de kuil. Zowel bacteriën als schimmels blijken verantwoordelijk voor de aanwezigheid van antimicrobiële stoffen. In vrijwel alle ruwvoeders wordt antimicrobiële activiteit gemeten, bij sommige betrekkelijk weinig, maar bij de meesten in wat ruimere mate, tot zeer hoog. De analyse van de natuurlijke antimicrobiële activiteit wordt meegenomen in zowel het kleine, basis- en uitgebreide pakket toxinen voor voedermonsters zoals voergootmengsels, ruwvoeders en overige voeders.

Wat is het effect van antimicrobiële stoffen?
De in de praktijk aangetroffen antimicrobiële stoffen doden in de regel nauwelijks de melkzuurbacteriën, maar wel vele andere soorten pens bacteriën en micro-organismen die ook belangrijk zijn bij een veelzijdige afbraak van het voeder. De theorie is dat hierdoor te veel de nadruk komt te liggen bij melkzuurbacteriën, kan eerder pens verzuring optreden. Het remt de vorming van microbieel eiwit, dat juist gunstig is bij de ontwikkeling van melkeiwit.

Globale beschrijving van de analysemethode
Een extract van een voedermonster wordt na bewerking en reiniging van onder meer organische zuren op een rechthoekig medium ingedroogd. Dit rechthoekige plaatje wordt op een voedingsbodem geplaatst waarop een laag bacteriën (Geobaccillus s.)  is aangebracht (Geobaccillus s. wordt ook gebruikt bij de antibiotische activiteit te meten in melk). Veel andere in de pens voorkomende bacteriën reageren op vergelijkbare wijze. Gemeten wordt de ruimte BUITEN het plaatje met ingedroogd extract waar de bacteriën volledig zijn afgedood. Deze afgedode oppervlakte wordt in drievoud op verschillende concentraties gemeten, samen brengen zij één uitkomst: de natuurlijke antimicrobiële activiteit M.  Het is de som van alle antimicrobiële stoffen in het voedermonster.

Binden van antimicrobiële stoffen
Het binden van de antimicrobiële stoffen uit voeders is het meest effectief. Momenteel wordt bij de analyse ook de "niet-bindbare" fractie gemeten zonder dat relevante spoorelementen teveel worden gebonden (meting van binding door FIR mineraal). In de meeste gevallen is meer dan 70% van de antimicrobiële stoffen te binden. De analyse van de niet-bindbare fractie vindt op vergelijkbare wijze plaats.

Het vóórkomen van antimicrobiële activiteit
Er is nog meer onderzoek noodzakelijk om een afdoende advies te geven. Met het opvolgen van de hieronder gegeven adviezen kan nog onvoldoende worden gegarandeerd dat er toch niet een teveel aan antimicrobiële activiteit wordt gevormd.

Wel kunnen voor gras de volgende nuttige maatregelen worden genoemd:
-   Aspergillus vrije mest aanwenden.
-   Een goede bodemvruchtbaarheid.
-   Het gebruikelijke aanbevolen weidebeheer en maaien van gras.
-   De gebruikelijke aanbevelingen voor inkuilen.
-   Er is vooralsnog geen aanwijzing dat inkuilmiddelen een positief effect hebben op de vorming van antimicrobiële        activiteit, effecten van te langzaam uitkuilen kunnen worden voorkomen door het voederen uit balen.

Voor maïs zijn er nog geen aanbevelingen.

Laatst gewijzigd: 14/02/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab