Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Analysepakket: Agro chemicalienscreening (bestrijdingsmiddelenscreening)

Pakketten

Hieronder vindt u het overzicht van de verbindingen die voorkomen in de agrochemicaliën screening.
Deze analyse / screening kan in vele soorten monsters plaatsvinden zoals planten, grond, mest etc.

De (bijna) totale lijst (screening nr 1+2) kost voor bodemmonsters en product monsters zoals fruit en groente € 390,- excl. btw.
Screening nr 1 of 2 afzonderlijk (zie in kolom 3) kost € 220.
Screening 3 (Glyfosaat+AMPA+glufosinaat)  kost ook € 220. Tussentijdse pakketswijzigingen voorbehouden.

Detectiegrens

In de tabel staat tevens weergegeven welke de detectiegrens is gesteld voor de betreffende verbinding in vaste stoffen en niet heldere vloeistoffen. Pakket 1 wordt met GC/MS geanalyseerd, pakket 2 met LC/MSMS.  Detectiegrenzen gemerkt met 0.01 - 0.05 betekenen in geval van pakket 1 een kwalitatieve + semikwantitatieve screening.
Voor watermonsters zijn de detectieniveaus een factor 100 of meer scherper. Deze screeningen zijn een stuk duurder. De pakketindeling zal ook iets anders zijn.reening wordt uitgevoerd. Bij de overige wordt een kwalitatieve en kwantitatieve bepaling uitgevoerd.

Halfwaardetijd

Verder is aangegeven de halfwaardetijd afbraak in veldvochtige grond, uitgedrukt in het aantal dagen. De halfwaardetijd betekent dat na het aantal opgegeven dagen nog de helft van de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid is afgebroken dan wel omgezet in andere stoffen. Na weer die zelfde tijd erna is het gehalte nog een kwart over van de aanwezige hoeveelheid vanaf het eerste begin. Het aantal dagen is indicatief, want tussen bodems is verschil in biologische activiteit. Ook treedt bij sommige verbindingen het effect op dat wanneer er al eerder afbraak van dit middel in deze grond is geweest, het middel sneller kan afbreken dan de eerste keer.

Mocht u willen nagaan of een middel nog in de grond kan zijn, kunt u dit bij die stoffen waar de halfwaardetijd is opgegeven uitrekenen

 

 

 

 

 

 

 

te analyseren verbinding / bestrijdingsmiddel werkzame stoffen

detectie / rapportagegrens (milligram / kg) voor bodem, gewas, voeders, levensmiddelen, slib e.d. Voor watermonsters geldt een det. grens van 0.05 mikrogram / liter

behorend

bij  screening  

1 of 2

(x = niet in pakket)

(A6 = apart pakket)

half-waarde-

tijd

werking

herbicide= onkruidbestr.

fungicide= schimmelbestr.

metaboliet= afbraak- product van ander bestr. middel

acaricide = mijtenbestr.

nematicide = aaltjesbestr.

soort middel, achtergrond van de werking

streef-waarde

bodem

in ppb

ug/kg

interv.

waarde

bodem

in ppb

ug/kg

streef-

waarde

water

in ppt

ng/l

interv.

waarde

water

in ppt

ng/l

2,4-D 0.01 2 8 herbicide auxin type        

3,4,5-Trimethacarb  

(= landrin )

0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Abamectine 0.01 2   acaricide          
Acefaat 0.01 2 2.2 insecticide cholinesterase remmer        
Acetamiprid 0.01 2   insecticide          
Acibenzolar-s-methyl 0.02 1              
Aclonifen 0.02 1 71 herbicide p.p. oxidase remmer        
Acrinathrin   0.01 1   acaricide/insecticide pyretroide stof        
Alachloor 0.02 1 23 herbicide celdelings remmer        
Alanycarb 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Aldicarb 0.02 2 2.4 acaricide/insecticide , nematicide cholinesterase remmer        
Aldicarb-sulfone 0.01 2 48 insecticide,nematicide cholinesterase remmer        
Aldicarb-sulfoxide 0.01 2   insecticide,nematicide cholinesterase remmer        
Aldrin 0.01 1   insecticide organochloor 0.05   0.006  
alfa-HCH 0.02 1   insecticide organochloor 3   33  
Allethrin 0.02 1   insecticide pyretroide stof        
Ametryn 0.01 1 210 herbicide electronentransport remmer        
Aminocarb 0.05 1   insecticide          
Amitraz 0.02 1   acaricide/insecticide          
AMPA 0.02 3   metaboliet afbraakproduct van glyfosaat        
Anilazine 0.05 2 1 fungicide          
Antraquinon 0.02 1   vogelafweer          
Asulam 0.02 2 24 herbicide celdelings remmer        
Atrazine 0.02 - 0.01 1 + 2  max  ca180 herbicide electronen  transport remmer 0.2 6000 29 150
Azaconazole 0.01 1 + 2   fungicide          
Azamethifos / Azamethiphos 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Azinfos-methyl / Azinphos-methyl 0.01 2 52 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Azinphos-ethyl / Azinphos-ethyl 0.02 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Aziprotryn / Aziprotryn 0.05 1   herbicide electronentransport remmer        
Azoxystrobin 0.05 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Benalaxyl 0.01 1   fungicide          
Benazolin-ethylester 0.02 1   herbicide groeihormoon herbicide        
Bendiocarb 0.01 1 28 insecticide cholinesterase remmer        
Benfuracarb (als carbofuran) 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Benfluralin 0.01 1   herbicide celdelings remmer        
Benodanil 0.01 1   fungicide          
Benomyl (als carbendazim) 0.01 2 0.04 fungicide,acaricide          
Bentazon / Bentazone 0.01 2 48 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Benzoximate 0.03 1   acaricide          
Benzoylprop-ethyl 0.02 1              
beta-HCH + gamma HCH (=Lindaan) 0.02 1 570 (y)  insecticide organochloor 8
0.05
  8
9
 
Bifenox 0.02 1 8 herbicide p.p. oxidase remmer        
Bifenthrin   0.01 1   insecticide pyretroide stof        
Bifenyl (=difenyl) 0.01 1   fungicide          
Binapacryl 0.05 1   acaricide          
Bitertanol 0.02 - 0.01 1 + 2 29 fungicide          
Boscalid 0.02 - 0.01 1 + 2  ca 320  fungicide          
Bromacil 0.02 1 530 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Bromophos-ethyl 0.02 1 8 insecticide          
Bromophos-methyl 0.02 1   insecticide          
Bromuconazole    0.05 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Broompropylaat   0.01 1 59 acaricide          
Bupirimate   0.01 1 + 2 75 fungicide          
Buprofezin    0.02 - 0.01 1 + 2   insect groei regulator          
Butocarboxim sulfoxide 0.01 2              
Butoxycaboxim 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Butralin 0.05 1   herbicide celdeling remmer        
Butylaat 0.05 1   herbicide kiemdodend, thiocarbamaat        
Cadusofos    0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Captan 0.01 1 0.7 fungicide          
Carbaryl   0.01 1 + 2 19 insecticide cholinesterase remmer 0.03 5000 2 50
Carbendazim 0.005 2 96 fungicide          
Carbofuran    0.01 1 + 2 32 acaricide/insecticide, nematicide cholinesterase remmer 0.02 2000 8 100
Carbofuran-3-hydroxy 0.1 - 0.01 1 + 2              
Carbofuran-3-keto 0.05 - 0.01 1 + 2              
Carbofuran-phenol 0.03 1   acaricide/insecticide, nematicide cholinesterase remmer        
Carbophenothion 0.02 1   acaricide cholinesterase remmer        
Carboxin 0.02 1   fungicide          
Carpropamid 0.01 2              
Chinomethionaat 0.02 1   fungicide,acaricide          
Chloor-4-methyl-3-fenol 0.03 1              
Chlooraniline 0.05 1   metaboliet          
Chloorbenside 0.01 1   acaricide          
Chloorbenzilaat 0.02 1   acaricide          
Chlorbromuron 0.01 2 266 herbicide          
Chloorbufam / Chlorbufam 0.05 1   herbicide celdeling remmer        
Chloordaan (cis-) / Chlordane 0.02 1   insecticide          
Chloordaan (trans-) / Chlordane 0.02 1   insecticide   0.03 4 0.02 0.2
Chlordecone hydrate 0.01 2              
Chloorfenapyr 0.05 1              
Chloorfenson 0.02 1              

Chloorfenvinfos (alfa-)  / Chlorfenvinphos

0.01 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Chloorfenvinfos (beta-)   0.01 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Chloormefos / Chlormephos 0.03 1   insecticide cholinesterase remmer        
Chloorprofam   0.01 1 5 herbicide carbamaat        
Chloorpropylate 0.02 1   acaricide/insecticide          
Chloorpyrifos-ethyl   0.005 1   insecticide cholinesterase remmer        
Chloorpyrifos-methyl   0.01 1 99 insecticide cholinesterase remmer        
Chloorthaldimethyl    0.01 1   herbicide          
Chloorthalonil / Chlorothalonil 0.02 1 10 fungicide          
Chloorthiamid 0.03 1   herbicide          
Chlorthiophos 0.05 2              
Chloorthiophos-sulfon 0.01 2   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Chloortoluron / Chrorotoluron 0.05 1 63 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Chloorxuron 0.03 1 36 herbicide          
Chloridazon 0.02 1 31 herbicide          
Chlozolinaat    0.01 1   fungicide          
Clodinafop-propargyl 0.02 1              
Clofentezine  0.05 - 0.01 1 + 2   aacaricide embryo ontw. remmer        
Clomazone 0.02 1   herbicide          
Clopyralid 0.5 2   herbicide auxine type        
Cloquintocet-mexyl 0.01 1   herbicide          
Clothianidin 0.01 2              
Coumafos 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Crufomaat 0.02 1   insecticide          
Cyanazine 0.05 1 16 herbicide ph photosyth. electronentransport remmer        
Cyanofenfos 0.02 1   insecticide          
Cyanophos 0.03 1   insecticide cholinesterase remmer        
Cyazofamid 0.01 2              
Cycloaat 0.02 1 151 herbicide kiemremmer        
Cycloxydim 0.01 2   herbicide          
Cyfluthrin 0.02 1 x insecticide pyrethoide stof        
Cyhalofop-butyl 0.02 1 x herbicide          
Cyhalothrin (lambda-)  0.01 1   insecticide pyretroide stof        
Cymiazool 0.01 1   fungicide          
Cymoxanil 0.02 2   fungicide ureumbasis        
Cypermethrin 0.01 1 75 insecticide pyretroide stof        
Cyproconazole 0.01 1 + 2   fungicide          
Cyprodinil 0.01 1 + 2   fungicide          
Cyprofuran 0.02 1 15 fungicide          
Cythioate 0.01 2              
Dazomet 0.05 1 0.06 insecticide,herbicide, nematicide          
DDD-o,p, 0.01 1   insecticide   10   0.004 0.01
DDD-p,p, + o,p, DDT 0.01 1   insecticide   10   0.004 0.01
DDE o,p, 0.01 1   insecticide   10   0.004 0.01
DDE p,p, 0.01 1   insecticide   10   0.004 0.01
DDT p,p, 0.05 1   insecticide   10   0.004 0.01
delta-HCH 0.02 1   insecticide   10   0.05 1
Deltamethrin 0.01 1 27 insecticide pyretroide stof        
Demeton-O 0.05 1   insecticide cholinesterase remmer        
Demeton-S 0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Demeton-S-methyl 0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Demeton-S-methyl sulfoxide 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Demeton-S-methylsulfon 0.05 - 0.01 1 + 2 2.7 insecticide cholinesterase remmer        
Desmedipham 0.01 2   herbicide photosyth. electronen- transport remmer        
Desmetryn 0.02 1 20 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Diafenthuiron 0.01 2              
Diallaat 0.02 1   herbicide          
Diazinon   0.01 1 27 insecticide cholinesterase remmer        
Dichlobenil 0.01 1 70 herbicide cellulose opbouw remmer        
Dichlofenthion 0.02 1   nematicide          
Dichlofluanid 0.05 - 0.01 1 + 2 3 fungicide          
Dichlooraniline (3,4-) 0.02 1   metaboliet          
Dichlooraniline (3,5-) 0.02 1   metaboliet          
Dichloorbenzamide (2,6-) 0.02 1   metaboliet          

Dichloorbenzofenon(4,4-)

0.02 1              
Dichlorvos 0.02 - 0.01 1 + 2 1.3 insecticide cholinesterase remmer        
Dichlophen 0.01 2              
Dichlorprop 0.01 2              
Dicloran / Dichloran 0.02 1 1050 fungicide          
Diclobutrazool 0.02 1   fungicide          
Diclofop-methyl / Diclofop 0.01 1   herbicide vetzuur opbouw remmer        
Dicofol 0.01 1 110 acaricide organochloor        
Dicrotophos 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Dieldrin 0.01 1 360 insecticide          
Diethatyl-ethyl / Dietatyl 0.02 1   herbicide celdeling remmer        
Diethofencarb   0.01 1 + 2   fungicide carbamaat        
Difenamid 0.01 1              
Difenoconazole 0.02 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Difenoxuron 0.05 1 18 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Difenylamine   0.01 1   fungicide          
Diflubenzuron  0.01 2 3 insecticide chitine opbouw remmer        
Diflufenican    0.01 1   herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Dimethachloor 0.02 1 18 herbicide celdeling remmer        
Dimethirimol 0.05 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Dimethoaat   0.02 - 0.005 1 + 2 16 acaricide/insecticide          
Dimethomorph  0.05 - 0.005 1 + 2   fungicide          
Dimoxystrobin 0.01 2              
Diniconazool  / Diniconazole 0.01 1 + 2   fungicide          
Dinobuton 0.02 1   acaricide          
Dinocap  0.01 2   fungicide,acaricide          
Dinoterb 0.02 1 10 herbicide          
Dioxabenzofos 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Dioxacarb 0.1 1   insecticide cholinesterase remmer        
Dioxathion 0.05 1   iinsecticide          
Disulfoton 0.02 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Disulfoton-sulfon 0.05 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Ditalimfos 0.02 1   fungicide          
Diuron 0.01 2 46 herbicide          
DMSA (=afbraakpr. dichlofluanide) 0.1 - 0.01 1 + 2   herbicide arseenverbinding        
DMST 0.05 - 0.01 1 + 2              
Dodemorf 0.01 1 + 2 170 fungicide          
Dodine 0.01 2   fungicide          
E P N     0.01 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
E.P.T.C. 0.02 1 47 herbicide kiemremmer        
Edifenfos 0.02 1   fungicide          
Emamectine 0.01 2              
Endosulfan I 0.01 1 29 insecticide organochloor 0.01 4000 0.2 5
Endosulfan II 0.01 1 29 insecticide organochloor 0.01 4000 0.2 5
Endosulfan-sulfaat 0.01 1   metaboliet   0.01 4000 0.2 5
Endrin 0.05 1 4300 insecticide   0.04   0.04  
Epoxiconazool    0.05 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Esfenvaleraat 0.01 1              
Etaconazool 0.02 1   fungicide          
Ethiofencarb 0.02 - 0.01 1 + 2 22 insecticide cholinesterase remmer        
Ethiofencarb-sulfone 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Ethiofencarb-sulfoxide 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Ethion   0.01 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Ethiprole 0.01 2              
Ethirimol 0.01 2   fungicide          
Ethofumesate / Ethofumesaat 0.01 1 37 herbicide meristeem groei remmer        
Ethoprofos / Ethoprophos 0.01 1 32 nematicide, insecticide cholinesterase remmer        
Ethoxyquin 0.02 1   herbicide, fungicide          
Etofenprox   0.01 1 + 2   insecticide          
Etridiazole   / Etridiazool 0.05 1 18 fungicide          
Etrimfos 0.02 1 7 insecticide cholinesterase remmer        
Famoxadone    0.05 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Fenamidone 0.01 2   fungicide          
Fenamifos 0.01 1 + 2 16 nematicide cholinesterase remmer        
Fenarimol    0.02 - 0.01 1 + 2 570 fungicide          
Fenazaquin    0.01 1 + 2   acaricide          
Fenbuconazole 0.03 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Fenchloorfos 0.01 1   insecticide          
Fenfuram 0.02 1   fungicide          
Fenhexamid    0.02 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Fenithrothion   0.01 1 28 insecticide cholinesterase remmer        
Fenobucarb 0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Fenothiocarb 0.01 1   acaricide cholinesterase remmer        
Fenothrin 0.02 1   insecticide          
Fenoxaprop-P-ethyl / Fenoxaprop-P 0.03 1 0.65 herbicide vetzuur opbouw remmer        
Fenoxycarb   0.01 1 + 2 75 insecticide          
Fenpiclonil    0.01 1   fungicide          
Fenpropathrin    0.01 1 34 acaricide/insecticide          
Fenpropidin    0.01 1 + 2   fungicide          
Fenpropimorf   0.01 1 + 2 64 fungicide          
Fenpyroximaat 0.05 - 0.01 1 + 2   acaricide          
Fensulfothion 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Fenthion   0.01 1 + 2   insecticide cholinesterase remmer        
Fenthion-sulfoxide   0.02 - 0.01 1 + 2   insecticide cholinesterase remmer        
Fenthoaat / Phenthoate 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Fenuron 0.05 1 70 herbicide          
Fenvaleraat 0.01 1 83 acaricide/insecticide pyrethroide stof        
Fenylfenol-2 (= orthofenylfenol)   0.01 1   fungicide          
Fipronil 0.01 1   acaricide/insecticide          
Flamprop-isopropyl / Flamprop-M 0.01 1   herbicide vetzuur opb. remmer        
Flamprop-methyl / Flamprop 0.02 1   herbicide vetzuur opb. remmer        
Flonicamid 0.01 2              
Florasulam 0.01 2              
Fluazifop-butyl / Fluazifop 0.01 1 + 2 2 herbicide vetzuur opb. remmer        
Fluazinam  0.01 2   fungicide          
Flubenzimine 0.03 1   acaricide          
Fluchloralin 0.02 1   herbicide celdeling remmer        
Flucycloxuron  0.01 2   acaricide chitine opb. remmer        
Flucythrinaat / Flucythrinate 0.02 1   insecticide pyretroide stof        
Fludioxonil   0.01 1   fungicide          
Flufenacet 0.02 - 0.01 1 + 2   herbicide          
Flufenoxuron  0.01 2   insecticide chitine opb. remmer        
Fluometuron 0.02 1   herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Fluquinconazole    0.01 1 + 2   fungicide          
Flurenol-butyl / Flurenol 0.01 1   groeiregulator          
Flurochloridon / Flurochloridone 0.02 1   herbicide          
Fluroxypyr, 1-methylheptylester 0.01 2 2 herbicide          
Flusilazool  / Flusalizole 0.01 1 + 2   fungicide          
Flutolanil   0.01 1 + 2   fungicide          
Flutriafol 0.01 1 + 2   fungicide          
Fluvalinaat  0.01 1   insecticide pyretroide stof        
Folpet 0.01 1 1 fungicide          
Fonofos 0.02 1 142 insecticide cholinesterase remmer        
Foraat 0.01 1   acaricide/insecticide          
Foraat-sulfon 0.02 1   acaricide/insecticide          
Foraat-sulfoxide 0.05 1   acaricide/insecticide          
Formetanate HCl / Formetanate 0.01 2   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Formothion 0.02 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Fosalone / Fosalon 0.02 - 0.01 1 + 2 7 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Fosetyl-aluminium 0.5 2              
Fosfamidon / Phosfamidon 0.02 - 0.05 1 + 2 3 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Fosmet  / Phosmet  0.02 - 0.01 1 + 2 6 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Fosthiazate 0.01 2   nematicide cholinesterase remmer        
Foxim / Phoxim 0.01 2 14 insecticide cholinesterase remmer        
Fthalimide (=afbraakpr. folpet) 0.01 1              
Fuberidazole / Fuberidazool 0.01 1 28 fungicide          
Furalaxyl    0.01 1 + 2 49 fungicide          
Furathiocarb 0.01 1 + 2   insecticide cholinesterase remmer        
Furmecyclox   0.01 1 + 2   fungicide          
Glyfosaat 0.02 3 4-180 (gem. 49) herbicide systemisch werkend        
Halofenozide 0.01 2              
Haloxyfop-ethoxyethyl 0.01 1   herbicide vetzuur opbouw remmer        
Haloxyfop-methyl 0.01 1              
HCH alfa 0.02 1   insecticide organochloor 3   33  

HCH beta + HCH gamma

( = Lindaan

0.02 1 570 (y) insecticide organochloor

8

0.05

 

8

9

 
HCH delta 0.02 1   insecticide organochloor 10 2000 0.05 1
Heptachloor 0.01 1 2000 insecticide organochloor 0.7 4000 0.005 0.3

Heptachloor Epoxide(-cis)

0.02 1   insecticide organochloor 0.0002 4000 0.005 3

Heptachloor Epoxide(-trans)

0.02 1   insecticide organochloor 0.0002 4000 0.005 3
Heptenofos  / Heptenophos 0.02 1 1.2 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Hexabroombenzeen 0.02 1              
Hexachloorbenzeen HCB 0.01 1   fungicide organochloor     0.00009 0.5
Hexachloorbutadieen 0.01 1   fungicide          
Hexaconazole    0.05 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Hexaflumuron  0.01 2   iinsecticide chitine opb. remmer        
Hexazinon / Hexazinone 0.02 1 62 herbicide          
Hexythiazox  0.01 2   acaricide          
Hymexazol 0.1 2   fungicide          
Imazalil 0.01 2 138 fungicide          
Imazamethabenz-methyl I + II 0.02 1   herbicide aminozuur synth. remmer        
Imidacloprid 0.01 2   insecticide          
Indoxacarb 0.01 2   metaboliet          
Iprobenfos 0.01 1   fungicide          
Iprodion / Iprodione 0.01 1 41 fungicide          
Iprovalicarb 0.05 - 0.01 1 + 2              
Isazofos 0.01 1   insecticide,nematicide cholinesterase remmer        
Isocarbofos 0.01 2              
Isodrin 0.05 1   insecticide          
Isofenfos / Isofenphos 0.01 1 62 insecticide cholinesterase remmer        
Isofenfos-methyl 0.01 1              
Isofenphos-oxon 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Isoprocarb 0.05 1   insecticide cholinesterase remmer        
Isoprothiolane 0.03 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Isoproturon (afbraakproduct) 0.01 1   herbicide          
Isouron 0.01 2              
Isoxaflutole 0.01 2              
Isoxathion 0.01 2              
Joodfenfos / Jodfenphos 0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Kressoxim-methyl    0.01 1 + 2   fungicide          
Landrin (zie ook Trimethacarb) 0.01 2              
Lenacil 0.01 1 + 2 180 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Leptofos 0.01 1   insecticide          
Lindaan (beta HCH + gamma HCH) 0.02 1 570 insecticide          
Linuron 0.01 2 130 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Lufenuron  0.01 2   insecticide chitine opb. remmer        
Malaoxon (=malathion-oxon) 0.021 1   insecticide          
Malathion   0.02 - 0.01 1 + 2 0,6 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Maleic hydrazide 0.5 2 17 groeiregulator          
MCPA 0.01 2 15 herbicide, groeiregulator auxine 0.05 4000 0.02 50
Mecarbam 0.03 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Mecoprop (MCPP) / Mecoprop-potassium 0.01 2 11 herbicide auxine        
Mefenacet 0.01 2              
Mepanipyrim    0.01 1 + 2   fungicide          
Mephosfolan    0.02 - 0.01 1 + 2   insecticide cholinesterase remmer        
Mepronil   0.01 1 + 2   fungicide          
Mercaptodimethur (=Methiocarb) 0.02 - 0.01 1 + 2 41 insecticide          
Mesosulfuron-methyl 0.01               
Mesotrione 0.01 2              
Metalaxyl 0.01 1 + 2 100 fungicide          
Metamitron 0.05 - 0.01 1 + 2 29 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Metazachloor / Metazachlor 0.02 1 18 herbicide          
Metconazole 0.02 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Methabenzthiazuron 0.05 1              
Methacrifos 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Methamidofos / Methamidophos 0.01 2 2,5 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Methidathion 0.02 - 0.01 1 + 2   insecticide cholinesterase remmer        
Methiocarb   0.02 - 0.01 1 + 2 41 insecticide cholinesterase remmer        
Methiocarb sulfone 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Methiocarb sulfoxide 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Methomyl 0.01 2 8 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Methopreen / Methoprene 0.02 1   insecticide insect groei regulator        
Methoprotryn / Methoprotryne 0.02 1   herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Methoxychloor 0.02 1   insecticide          
Methoxyfenozide 0.01 2              
Metobromuron 0.01 2 38 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Metolachloor (S-) 0.01 1 101 herbicide celdeling remmer        
Metolcarb 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Metoxuron 0.01 2 18 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Metrafenone 0.02 1              
Metribuzin 0.01 1 34 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Mevinfos / Mevinphos 0.01 1 1,2 insecticide,acaricide cholinesterase remmer        
Mexacarbaat 0.01 1   insecticide          
Mirex 0.02 1   insecticide          
Monalide 0.02 1   herbicide celdeling remmer        
Monocrotofos / monocrotophos 0.01 2   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Monolinuron 0.05 - 0.01 1 + 2 50 herbicide electronen transport remmer        
Myclobutanil   0.01 1 + 2   fungicide          
Nabam 0.05 A6   fungicide / algicide dithiocarbamaat        
Naftol (1-) (alfa-) (=afbr. carbaryl) 0.05 1 + 2   metaboliet          
Naled 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Napropamide 0.02 1   herbicide celdeling remmer        
Nitenpyram 0.01 2              
Nitrofen 0.02 1   herbicide          
Nitrothal-isopropyl 0.01 1 4,2 fungicide          
Norflurazon 0.02 1   herbicide caroteen opb remmer        
Nuarimol 0.02 - 0.01 1 + 2   fungicide          
o,p'-DDD 0.01 1   insecticide organochloor        
o,p'-DDE 0.01 1   metaboliet organochloor        
Ofurace    0.01 1   fungicide          
Omethoate 0.01 2 1 acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Orbencarb 0.01 1   herbicide eiwit opb remmer        
Oxadiazon 0.01 1   herbicide          
Oxadixyl   0.02 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Oxamyl 0.01 2 18 insecticide cholinesterase remmer        
Oxycarboxin 0.03 - 0.01 1 + 2   fungicide          
p,p'-DDD + o,p'-DDT 0.01 1   insecticide organochloor        
p,p'-DDE 0.01 1   metaboliet organochloor        
p,p'-DDT 0.05 1   insecticide organochloor        
Paclobutrazol 0.01 2   groeiregulator          
Parathion-ethyl   0.01 1 49 insecticide cholinesterase remmer        
Parathion-methyl   0.01 1 19 insecticide,acaricide cholinesterase remmer        
Penconazool / Perconazole 0.01 1 + 2 192 fungicide          
Pencycuron   0.02 - 0.01 1 + 2 94 fungicide          
Pendimethalin 0.01 1 171 herbicide celdeling remmer        
Pentachlooraniline / Pentachlor 0.02 1   herbicide          
Pentachloorbenzeen 0.01 1   derivaat organochloor 30 30 000 0.003 1
Pentachlooranisol 0.02 1              
Pentanochloor 0.01 1   herbicide          
Permethrin (cis-)   0.01 1 26 insecticide pyretroide stof        
Permethrin (trans-)   0.01 1 26 insecticide pyretroide stof        
Perthaan 0.01 1   insecticide          
Phenmedipham 0.01 2   herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Phorate 0.01 1   acaricide, insecticide, nematicide cholinesterase remmer        
Phosalone 0.02 - 0.01 1 + 2              
Phosmet 0.02 - 0.01 1 + 2   acaricide, insecticide, cholinesterase remmer        
Phosmet-oxon 0.01 2              
Phosphamidon 0.02 - 0.01 1 + 2   insecticide, nematicide cholinesterase remmer        
Phoxim 0.01 2              
Picoxystrobin    0.02 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Piperonyl-butoxide   0.01 1 + 2   insecticide, synergist          
Pirimicarb   0.01 1 + 2 108 insecticide cholinesterase remmer        
Pirimicarb-desmethyl   0.02 - 0.01 1 + 2   insecticide cholinesterase remmer        
Pirimifos-ethyl 0.02 1   insecticidei cholinesterase remmer        
Pirimifos-methyl   0.01 1 19 acaricide,insecticide cholinesterase remmer        
Prochloraz 0.01 2 ca 20 *) fungicide  *) 90% afbraak na 1100 dagen        
Procymidon / Procymidone 0.01 1 365 fungicide          
Profam  / Propham 0.01 1 17 herbicide          
Profenofos   0.01 1 + 2 17 insecticide cholinesterase remmer        
Promecarb 0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Promethryn    0.01 1 41 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Propachloor 0.02 1 5,2 herbicide celdeling remmer        
Propafos 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Propamocarb (-hydrochloride) 0.05 2 25 fungicide          
Propanil 0.01 1   herbicide photosyth. electronen  transport remmer        
Propargiet / propargite 0.05 1   acaricide          
Propazine 0.01 1 132 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Propetamfos 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Propiconazool / Propiconazole 0.01 1 + 2 96 fungicide          
Propoxur   0.01 1 + 2 79 insecticide cholinesterase remmer        
Propyzamide   0.01 1 + 2 25 herbicide celdeling remmer        
Prosulfocarb 0.02 1   herbicide          
Prothiocarb-hydrochloride 0.01 2              
Prothioconazool 0.1 2              
Prothiofos   0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Prothoate / Prothoaat 0.03 1   insecticide cholinesterase remmer        
Pymetrozine 0.02 2   antifeedants          
Pyracarbolide 0.01 1   fungicide          
Pyraclofos 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Pyraclostrobin 0.01 2   fungicide          
Pyrazofos  / Pyrazophos 0.01 1 + 2 39 fungicide          
Pyrethrine 0.05 1 8 insecticide          
Pyridaben   0.01 1 + 2   acaricide/insecticide          
Pyridafenthion   0.02 - 0.01 1 + 2   insecticide cholinesterase remmer        
Pyridate / Pyridaat 0.01 2 5 herbicide          
Pyridaat (metabolite) (=6-chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin) 0.01 2              
Pyrifenox 0.01 1 + 2   fungicide          
Pyrimethanil   0.01 1 + 2   fungicide          
Pyrimidifen 0.01 1              
Pyriproxyfen   0.01 1 + 2   insecticide          
Pyroquilon 0.02 1   fungicide          
Quinalfos   0.01 1   acaricide/insecticide cholinesterase remmer        
Quinoxyfen   0.01 1   fungicide          
Quintozene / Quintozeen 0.05 1   fungicide          
Quizalofop-ethyl 0.02 1   herbicide vetzuur opb. remmer        
Resmethrin 0.05 1   insecticide pyretroide stof        
Rotenone ( derris ) 0.01 2   acaricide/insecticide botanisch insecticide        
Round-up(glyfosaat) 0.02 3 kort herbicide systemisch werkend        
Sethoxydim 0.01 2 1,2 herbicide          
Silafluofen 0.02 1              
Silthiofam 0.01 1              
Simazine 0.01 2 58 herbicide phot syn        
Spinosad 0.01 2              
Spiromesifen 0.01 1              
Spirodiclofen 0.01 2              
Spiroxamine 0.01 1 + 2   fungicide          
Sulcotrione 0.02 2   herbicide          
Sulfotep 0.02 1 24 insecticide cholinesterase remmer        
Sulprofos 0.02 1   insecticide cholinesterase remmer        
Tebuconazole / Tebuconazool   0.01 1 + 2   fungicide          
Tebufenozide 0.01 2   insecticide          
Tebufenpyrad   0.01 1 + 2   acaricide/insecticide          
Tebupirimfos 0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Tebuthiuron 0.05 1   herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Tecnazeen / Tecnazene 0.02 1   fungicide          
Teflubenzuron  0.01 2   insecticide chitine opb. remmer        
Tefluthrin 0.01 1   insecticide pyretroide stof        
Telodrin 0.05 1   insecticide          
TEPP 0.02 1   insecticide          
Terbacil 0.05 1 180 herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Terbufos 0.01 1 8 insecticide cholinesterase remmer        
Terbumeton 0.02 1   herbicide phot s        
Terbutryn 0.03 1 74 herbicide phot s        
Terbutylazin 0.02 1 114 herbicide          
Tetrachloorvinfos (Z-) 0.01 1   insecticide cholinesterase remmer        
Tetraconazole / Tetraconazool    0.01 1 + 2   fungicide          
Tetradifon    0.02 1   acaricide          
Tetramethrin I + II 0.01 1   insecticide pyretroide stof        
Thiabendazole / Thiabendazool 0.01 2 584 fungicide          
Thiacloprid 0.01 2              
Thiamethoxam 0.01 2              
Thiobencarb 0.01 2   herbicide eiwit opb. remmer        
Thiocyclam 0.05 2              
Thiodicarb 0.01 2   insecticide cholinesterase remmer        
Thiofanox 0.01 2              
Thiofanox sulfone 0.01 2              
Thiofanox sulfoxide 0.01 2              
Thiometon 0.01 1 + 2 2 insecticide cholinesterase remmer        
Thiophanate-methyl 0.01 2 5 fungicide          
Tolclofos-methyl 0.01 1 + 2 41 fungicide          
Tolylfluanide 0.01 2 2,3 fungicide          
Transfluthrin 0.02 1   insecticide pyretroide stof        
Triadimefon   0.02 - 0.01 1 + 2 64 fungicide          
Triadimenol  0.05 - 0.01 1 + 2 114 fungicide          
Tri-allaat 0.02 1 103 herbicide          
Triamifos 0.01 1   fungicide          
Triapenthenol 0.01 2              
Triazamaat 0.05 1   insecticide          
Triazophos 0.02 - 0.01 1 + 2              
Trichloronate / Trichloronaat 0.02 1   insecticide          
Trichlorphon 0.01 2 5 insecticide          
Tricyclazole /  Tricyclazool 0.01 2   fungicide          
Triclopyr 0.01 2   herbicide          
Trietazine 0.01 1   herbicide photosyth. electronen transport remmer        
Trifenmorf 0.1 1   molluscicide (mollendoder)          
Trifloxystrobin    0.01 1 + 2   fungicide          
Triflumizole    0.05 - 0.01 1 + 2   fungicide          
Triflumuron  0.01 2   insecticide chitine opb. remmer        
Trifluralin 0.01 1 221 herbicide celdeling remmer        
Triforine 0.01 2 19 fungicide          
Trimethacarb 3,4,5 (zie ook Landrin) 0.01 2              
Trinexapac-ethyl 0.02 2   groeiregulator          
Triticonazole 0.01 2              
Vernolaat 0.02 1   herbicide kiemremmend middel        
Vinchlozoline 0.01 1 21 fungicide          
XMC (= 3,5-xylyl-methyl-carbomaat) 0.02 1              
Zoxamide 0.01 2              
Zwavel 0.05 1              
Laatst gewijzigd: 27/11/2020
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab