EXPERTISE

EXPERTISE  (JURIDISCH-TECHNISCH, PRODUCTTECHNISCH, TEELTTECHNISCH)

Koch Eurolab is een laboratorium en ingenieursbureau voor het uitvoeren van diverse soorten onderzoeken.
Veelal zijn de ingrediënten innovatieve laboratoriumanalyses en daarop gebaseerde conclusies en advies .
Koch Eurolab verrichte technisch-juridische assistentie bij meer dan 100 civiele- en strafzaken.
Voor expertise bureaus, teelt technische bureaus, agrarische toeleveringsbedrijven.
Er is expertise op velerlei gebied:

Een greep uit onze projectonderwerpen

BODEMGERELATEERD:

 • gewasschade door bodemproblemen of aanleg dan wel bedrijfsysteem-fouten.
 • Kwaliteit van organische meststoffen, zoals onder meer compost en diverse organische korrels en bodemverbeteraars
 • Diergezondheid binnen agrarische bedrijfssystemen
 • natuur: bijv.:  relatie bodem-weidevogels, natura 2000, vitaliteit bossen
 • levering van deugdelijke grond (teelaarde, milieu eisen, technisch inhoudelijk eisen etc.)


AGRARISCHE KRINGLOPEN

 • agrarische kringloopsystemen t.b.v. duurzaamheid bodem en optimalisatie kwaliteit eindproducten
 • verbetering tuinbouwsystemen. (preventie van plantenziekten, verhogen opbrengstzekerheid)
 • atmosfeer: ammoniakemissie-preventie , gezondheid en agrarisch stof
 • mechanisatie
 • schade door stof ontwikkeling


PRODUCTEN / DIVERSEN

 • identificeren van ook weinig bekende organismen voor vele doelen.
 • Mijnbouwproducten
 • Samenstellingsfouten van bestrijdingsmiddelen
 • Verwerken van afval tot nuttige producten binnen land- en tuinbouw.
 • Meststoffen, preparaten, bodemverbeteraars (milieu-eisen, duurzaamheid, kwaliteit, innovatie)

Carl Koch
Laatst gewijzigd: 01/07/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2017, Koch - Eurolab